محصولات فرهنگی

جزوه؛ هویت سیاسی حزب الله

جزوه؛ هویت سیاسی حزب الله

 متن سخنرانی آقای وحید جلیلی، سردبیر ماهنامه راه، در مسجد صنعتگران که به همت مجمع مطالبه مردمی برگزار گردید. این سخنرانی در آبان ۸۹ ایراد شده است.

 از اینجا جزوه را دریافت کنید

لطفا از ثبت ایمیل های جعلی خود داری کنید.