شرح مقاله

تاملی در حقیقت تاریخ 2

تاملی در حقیقت تاریخ 2

 هرچند امام پس از دریافت نامه جریر، بسیار خشمگین شدند و آن معاهده را نپذیرفتند اما کار از کار گذشته بود و معاویه با تبلیغاتی که پیرامون این معاهده راه انداخت، مردمان بیشتری را به جنگ با علی .ع. وادار و سپاهش را ترمیم ساخت و اینچنین صفین آغاز شد.

 

یادداشت// سلمان کدیور، دبیر اسبق جنبش عدالتخواه دانشجویی

 

وقتی روند مذاکرات هسته ای و عکس اخیر محمد جواد ظریف و جان کری را در حالی که پشت پرچم آمریکا ایستاده میبینم ، ورق هایی از تاریخ در نظرم مرور می شود.

وقتی امیرالمومنین به حکومت رسیدند و پس از جنگ جمل،  «سهل ابن حنیف» را به حکومت شام فرستاد و معاویه را عزل کرد.

اما معاویه با سپاهی راه را بر سهل بست و او هم به کوفه بازگشت.

پس امام قصد جنگ با معاویه  کرد تا هرچه زودتر پیش از آنکه امیر شام فرصت تجهیز و بسیج نیرو پیدا کند، او را در هم بکوبد.

امام مشغول بسیج نیرو بودند که «جریر ابن عبدالله» که از صحابیان بودند خدمت حضرت رسیدند و پیشنهاد مذاکره با معاویه را داد و تعهد کرد اگر امام این اجازه را بدهد، بیعت معاویه را میگیرد و سایه جنگ را از مسلمین رفع می کند.

امام هم برای تمام کردن بهانه ها و اتمام حجت به او اجازه داد و فرمود: به شام برو و با معاویه صحبت کن، اگر بیعت کرد ، بیعتش را بستان و اگر بیعت نکرد، به او اعلام جنگ کن و سریع بازگرد.

و امام او را از مذاکره بجز پیرامون بیعت منع کرد و از فریبکاری معاویه بیم داد.

معاویه که از این پیک غافلگیر شده بود، جریر را به بهانه فکر کردن تا چهار ماه معطل کرد و در این فرصت سپاه بزرگی را گرد آورد و از مردم شام برای خودش بیعت گرفت. در حالی که پیک های امام به جریر می رسید که از او می خواست زودتر به کوفه بازگردد.

معاویه بعد از آنکه از سپاهش مطمئن شد به جریر پیشنهاد داد که با امام بیعت می کند به شرط آنکه علی.ع. او را از حکومت شام برکنار نسازد و دوم اینکه اگر علی .ع. از دنیا رفت جانشینی برای خود منصوب نکند و شورایی از بزرگان، خلیفه را انتخاب کنند.

در اینجا جریر خط قرمز دیگری را نقض می کند و این معاهده را می پذیرد و آن را مکتوب و امضا کرده برای امیرالمومنین می فرستد تا هم امام را در عمل انجام شده قرار دهد و هم اینکه قهرمان مردم شام و عراق شود، کسی که با مذاکره سایه جنگ را رفع کرده است.

هرچند امام پس از دریافت نامه جریر، بسیار خشمگین شدند و آن معاهده را نپذیرفتند اما کار از کار گذشته بود و معاویه با تبلیغاتی که پیرامون این معاهده راه انداخت، مردمان بیشتری را به جنگ با علی .ع. وادار و سپاهش را ترمیم ساخت و اینچنین صفین آغاز شد.

 

....

بعد نوشت 1.جریر در نهایت به شام پناهنده شد و به معاویه پیوست!

ب .ن 2: حدیث داریم که حضرت صاحب(عج) بعد از ظهور مسجد جریر را به عنوان نماد نفاق و سازش تخریب می کنند.

ب.ن3: این تاریخ نیست که تکرار می شود بلکه این رفتار خواص و عوام است که در قبال حوادث روزگار بدون عبرت و تغییر است.

....

لطفا از ثبت ایمیل های جعلی خود داری کنید.