شرح خبر

 مصطفی پورخسروانی دبیر مجمع دانشجویان عدالتخواه شیراز شد

مصطفی پورخسروانی دبیر مجمع دانشجویان عدالتخواه شیراز شد

 اعضای شورای مرکزی مجمع دانشجویان عدالتخواه شیراز؛ آقایان فرهاد حسینی سارانی، محمدصادق طاهری،مصطفوی پور خسروانی ، و خانم مریم خشنودی می باشند و همچنین سلمان کدیور،حسین شهبازی زاده و هادی مسعودی به عنوان شورای نظارت انتخاب شدند

 به گزارش عدالتخواهان، مصطفی پورخسروانی دبیر مجمع دانشجویان عدالتخواه شیراز شد

گفتنی است ،طی جلسه ای با حضور سلمان کدیور دبیر سابق جنبش عدالتخواه دانشجویی و اعضای شورای مرکزی مجمع دانشجویان عدالتخواه شیراز، با اکثریت آرا مصطفی پورخسروانی به عنوان سخنگوی مجمع دانشجویان عدالتخواه شیراز انتخاب شد.

لازم به ذکر است اعضای شورای مرکزی مجمع دانشجویان عدالتخواه شیراز؛ آقایان فرهاد حسینی سارانی، محمدصادق طاهری،مصطفی پور خسروانی ، و خانم مریم خشنودی می باشند و همچنین سلمان کدیور،حسین شهبازی و هادی مسعودی به عنوان شورای نظارت انتخاب شدند.

لطفا از ثبت ایمیل های جعلی خود داری کنید.