شرح مطلب

منبع حلقه مطالعاتی خواهران، جهت شرکت در جلسه شنبه، 1 شهریور ماه

منبع حلقه مطالعاتی خواهران، جهت شرکت در جلسه شنبه، 1 شهریور ماه

 این جزوه حاوی برخی سخنان مقام معظم رهبری در باب عدالت است.برای استفاده بسشتر می توانید به کتاب قاموس عدالت مراجعه  کنید.

 دریافت فایل

لطفا از ثبت ایمیل های جعلی خود داری کنید.