شرح مطلب

منبع حلقه مطالعاتی خواهران جهت شرکت درجلسه شنبه 1آذر

منبع حلقه مطالعاتی خواهران جهت شرکت درجلسه شنبه 1آذر

 منبع حلقه مطالعاتی خواهران مجمع دانشجویان عدالتخواه شیراز، سیر ده جلسه ای زیر به منظور تعمیق معرفت و بصیرت دینی به پیشنهاد و توصیه اساتید صاحب نظر در حوزه های مختلف و یکی از خواهران فعال جریان عدالتخواهی در اختیار شما قرار می گیرد

با سلام.

عدالتخواهان گرامی، سیر ده جلسه ای زیر به منظور تعمیق معرفت و بصیرت دینی به پیشنهاد و توصیه اساتید صاحب نظر در حوزه های مختلف و یکی از خواهران فعال جریان عدالتخواهی در اختیار شما قرار می گیرد. به امید و یاری خدا انشاا... تا ده جلسه آینده سیر زیر مطالعه و مرحله ی جدیدی از سیر مطالعاتی آغاز می شود.

فایل الکترونیکی هر منبع، ذیل عنوان آن آمده است، در صورت تمایل به مطالعه الکترونیکی آن می توانید منابع را از همینجا دنبال کنید. 

جلسه 1- داستان راستان: مقدمه + خود کتاب

جلسه 2- از ده گفتار: امر به معروف و نهی از منکر

جلسه 3- از ده گفتار: تقوا 1 و 2

جلسه 4- از ده گفتار: اصل اجتهاد در اسلام

جلسه 5- از نظام حقوق زن: بخش چهارم (اسلام و تجدد زندگی)، سرفصل های 1و3

جلسه 6- از حماسه حسینی: فصل هفتم (تبلیغ)، بخش های 3 و 6 و 7

جلسه 7- از جاذبه و دافعه علی: دافعه علی ع

جلسه 8- از پانزده گفتار: نجات و آزادی بشر

جلسه 9- از بیست گفتار: گفتار اول و چهارم 

جلسه 10- انسان و سرنوشت: مقدمه کتاب.

لطفا از ثبت ایمیل های جعلی خود داری کنید.