پیشنهاد سر دبیر

مجمع دانشجویان عدالتخواه شیراز علیه متولیان سد تنگ سرخ اعلام جرم کرد

مجمع دانشجویان عدالتخواه شیراز علیه متولیان سد تنگ سرخ اعلام جرم کرد

 مجمع دانشجویان عدالتخواه شیراز با جرم انگاری هزینه کردِ میلیاردی شهرداری در طرحی فاقد مطالعات زیست محیطی، طی نامه ای به دادستان شیراز، علیه متولیان سد تنگ سرخ اعلام جرم کرد

به گزارش عدالتخواهان؛ متولیان سد تنگ سرخ که بارها از منظر پدافند غیرعامل، تاثیر بر زیست بوم مهارلو، رانت های اطلاعتی و خریده شدن زمین های اطراف توسط افراد صاحب نفوذ و مواردی از این دست، مورد اعتراض کارشناسان قرار گرفته اند؛ این بار توسط، مجمع دانشجویان عدالتخواه به پاسخگویی در برابر قانون فراخوانده شده اند.

مجمع دانشجویان عدالتخواه شیراز با جرم انگاری هزینه کردِ میلیاردی شهرداری در طرحی فاقد مطالعات زیست محیطی، طی نامه ای به دادستان شیراز، علیه متولیان سد تنگ سرخ اعلام جرم کرد؛ متن نامه به شرح ذیل می باشد:

 

باسمه تعالی


دادستان محترم عمومی و انقلاب شیراز

با سلام احتراما نظر به تخلف شهرداری شیراز در پروژه سد تنگ سرخ به استناد ماده ۱۰۵ قانون برنامه سوم و مواد ۱۹۲و۱۹۳و۲۱۵قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر عدم توجه به رای و نظر سازمان محیط زیست که بموجب همین مواد قانونی تمامی پروژه های بزرگ عمرانی(من جمله طرح مذکور) نیازمند کسب مجوز از سازمان محیط زیست می باشند و با عنایت به این مطلب که این سازمان بارها مخالفت خود را با این پروژه به سبب آسیب های جدی به زیست بوم منطقه اعلام کرده است مجمع دانشجویان عدالتخواه شیراز از جنابعالی بعنوان مدعی العموم به دلیل صرف میلیارد ها تومان از بیت المال در پروژه ای که طبق مواد قانونی مذکور و بیان صریح ریاست سازمان محیط زیست خلاف قانون است و عملا نوعی اتلاف سرمایه مردم و نظام است تقاضای اعلام جرم و پیگرد علیه مجریان و متولیان این پروژه را دارد. امید است در راستای احقاق حق و دادستانی از این پرونده سربلند باشید.

 

قانون برنامه پنجم

ماده۱۹۲ـ به منظور کاهش عوامل آلوده کننده و مخرب محیط زیست کلیه واحدهاي بزرگ تولیدي، صنعتی، عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظفند:

 الف ـ طرحها و پروژه هاي بزرگ تولیدي، خدماتی و عمرانی خود را پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان سنجی و مکان یابی براساس ضوابط مصوب شوراي عالی حفاظت محیط زیست مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قراردهند. رعایت نتیجۀ ارزیابی ها توسط مجریان طرحها و پروژه ها الزامی است.

 

ماده ۱۹۳-با توجه به شرایط ویژه تالابهاي کشور از منظر اقتصادي، کشاورزي، زیست بومی، تنوع زیستی و گردشگري و وجود مراتع و اراضی زراعی مطلوب در اطراف آنها و وجود چالش هاي جدي در تخصیص منابع آب در این مناطق و به طور کلی، پیچیدگی و شکنندگی زیست بوم طبیعی این مناطق، دولت مکلف است در سال اول برنامه، با ساماندهی مجدد سازمانهاي موجود در بخشهاي آب، کشاورزي، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگري، نسبت به اعمال مدیریت یکپارچه با مشارکت بهره برداران در دشتهاي اطراف این تالابها اقدام نماید.

 

 

ماده۲۱۵ـ پیشنهاد طرحهاي تملک دارائی هاي سرمایه اي* جدید در لوایح بودجه سنواتی با رعایت موارد زیر امکانپذیر است:

 الف ـ عناوین، اهداف کمی و اعتبارات طرحهاي تملک دارائی هاي سرمایه اي جدید با رعایت مواد ۲۲و۲۳ قانون برنامه و بودجه براساس گزارش توجیهی فنی (حجم کار، زمانبندي اجرا)، اقتصادي، مالی و زیست محیطی و رعایت پدافند غیرعامل از سوي مشاور و دستگاه اجرائی پس از تأیید معاونت براي یک بار و به قیمت ثابت سالی که طرحهاي مورد نظر براي اولین بار در لایحه بودجه سالانه منظور میگردد به تفکیک سال هاي برنامه و سالهاي بعد به تصویب مجلس شوراي اسلامی میرسد.

—------------------------------------------------------------------

* طرح های تملک دارائی های سرمایه ای یعنی طرح ها و پروژه های عمرانی که سد تنگ سرخ نیز یکی از آنهاست.

 

پی نوشت:

1.رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور و معاون رئیس جمهوری در شانزدهمین سفر استانی دولت تدبیر و امید به استان فارس که اردیبهشت 94 انجام شد بیان کرد: سد تنگ سرخ در شیراز ارزیابی محیط زیست ندارد و تا قبل از تایید ارزیابی زیست محیطی احداث سد غیر قانونی و تاکید بر ساخت آن تخلف است(ایرنا)

2.حمزه ولوی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت : احداث این سد تاکنون به دلایل نداشتن ارزیابی زیست محیطی متوقف شده اما فشارهایی برای راه اندازی دوباره کارگاه آن در حال انجام است(مهر95)»

 

 

لطفا از ثبت ایمیل های جعلی خود داری کنید.