شعر و طنز

نیجریه سالهاست از روی اطلس های جهان پاک شده است

نیجریه سالهاست از روی اطلس های جهان پاک شده است

مرگ مرد را خبرگزاری های جهان یکصدا فریاد می زنند/ دختر بچه را در چند سایت عرب زبان تشریح می کنند/ و تنها قوم و خویش های زن از مرگش باخبر می شوند/ نیجریه سالهاست از روی اطلس های جهان پاک شده است

 مردی در پاریس با گلوله می میرد

دختربچه یی بیروتی

پیش از رسیدن به آخرین خانه ی لی لی

منفجر می شود

و زنی در خون دلمه بسته ی خود

پای دیواری در نیجریه افتاده است

با چشمان بازمانده به آسمان

رنگ خون هر سه یکی ست

و هیچ کدام نمی دانند برای چه مرده اند

مرگ مرد را خبرگزاری های جهان یکصدا فریاد می زنند

دختر بچه را در چند سایت عرب زبان تشریح می کنند

و تنها قوم و خویش های زن از مرگش باخبر می شوند

نیجریه سالهاست از روی اطلس های جهان پاک شده است

 

یغما گلرویی

لطفا از ثبت ایمیل های جعلی خود داری کنید.